koniec
 
 SPRZEDAŻ NA RATY Santander Bank
                 
      
   
Kto może kupić na raty?

O kredyt ratalny w Santander Consumer Bank S.A. może ubiegać się osoba, która legitymuje się:
 • ważnym dokumentem tożsamości (dowód osobisty dla obywatela Polski)

oraz przedstawi:

 • zaświadczenie o źródle i wysokości dochodów wg przedstawionej listy akceptowanych dokumentów

KUPUJĄCY zobowiązany jest przedstawić osobie sporządzającej Umowę o kredyt wszystkie wymagane przez Santander Consumer Bank S.A. informacje dotyczące źródeł i wysokości osiąganych dochodów oraz posiadanych zobowiązaniach finansowych. Na żądanie powyższe informacje powinny być dostarczone w formie pisemnej w postaci oryginału, potwierdzonej kopii lub w innej formie akceptowanej przez Santander Consumer Bank S.A. (wg poniższych przykładów).

Umowa o pracę
Rodzaj źródła dochodu Dokumenty akceptowane Dokument dołączony
do Umowy o kredyt
Wysokość dochodów miesięcznych
(sposób wyliczenia)

zatrudnienie na podstawie Umowy o pracę


zaświadczenie
o zatrudnieniu
i wysokości zarobków

 
oryginał zgodnie z dokumentem
lub dochód brutto – 30% = dochód netto

 

Emerytura / renta
Rodzaj źródła dochodu Dokumenty akceptowane Dokument dołączony
do umowy o kredyt
Wysokość dochodów miesięcznych
(sposób wyliczenia)
 • emerytura / renta krajowa
 • zasiłek / świadczenie przedemerytalne
 • renta z tytułu niezdolności do pracy
 • renta socjalna
 • renta rodzinna
 • renta strukturalna
 • renta wyrównawcza
 • renta powypadkowa
zaświadczenie z ZUS / KRUS / WBE / MSWiA / ARiMR o wysokości wypłacanego świadczenia emerytalno-rentowego (dotyczy także druku RENTIER)

oryginał

zgodnie z dokumentem
decyzja o przyznaniu waloryzacji świadczenia emerytalno-rentowego, w tym o wysokości wypłaconego świadczenia pielęgnacyjnego
ostatni odcinek świadczenia emerytalno-rentowego
przekaz pocztowy, wyciąg bankowy potwierdzający wpływ świadczenia emerytalno-rentowego
zaświadczenie (oryginał) z banku lub inny dokument bankowy potwierdzający wpływ świadczenia emerytalno-rentowego na konto

 

Działalność gospodarcza
Rodzaj źródła dochodu Dokumenty akceptowane Dokument dołączony
do Umowy o kredyt
Wysokość dochodów miesięcznych
(sposób wyliczenia)
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej (w tym przychód z najmu / dzierżawy)
  • na zasadach ogólnych
  • na podstawie ryczałtu
  • karty podatkowej
zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości osiąganych dochodów lub przychodów (obowiązujący w I kwartale roku bieżącego, wystawiony za ubiegły rok rozliczeniowy) oryginał dochód brutto za min. 3 m-ce / ilość m-cy dochodowych – 30% = dochód netto lub przychód za min. 3 m-ce / ilość m-cy przychodowych X wsp. rodz. działalności = dochód netto (współczynniki: handel=10%, usługi=35%, handel+usługi oraz produkcja=15%
aktualne zestawienie (wydruk) z podatkowej Książki Przychodów i Rozchodów lub rachunek Zysków i Strat – podpisane przez księgowego lub biuro rachunkowe oraz przez KUPUJĄCEGO (obowiązujący w I kwartale roku bieżącego, wystawiony za ubiegły rok rozliczeniowy) zysk brutto narastająco za min. 3 m-ce / ilość zamkniętych miesięcy w roku podatkowym – 30% = dochód netto
przekaz pocztowy, wyciąg, zaświadczenie (oryginał) lub inne aktualne dokumenty bankowe potwierdzające wpłatę 3 ostatnich zaliczek na podatek dochodowy do US (brak wpłaty podatku w danym miesiącu oznacza brak dochodu w tym okresie) kopia potwierdzona* "za zgodność z oryginałem" średnia wartość zaliczek / 0,234 = dochód netto
PIT-36 lub PIT-36L (obowiązujący w I kwartale roku bieżącego, wystawiony za ubiegły rok rozliczeniowy) roczny dochód brutto po odliczeniach (pole 143 lub 37) - podatek należny (pole 188 lub 55) / ilość miesięcy dochodowych = dochód netto
PIT-28 (obowiązujący w I kwartale roku bieżącego, wystawiony za ubiegły rok rozliczeniowy) roczny dochód po odliczeniach (pole 88) – kwota do zapłaty (pole 111) / ilość miesięcy dochodowych X wsp. rodz. działalności = dochód netto (współczynniki: handel=10%, usługi=35%, handel+usługi oraz produkcja=15%
trzy ostatnie deklaracje VAT-7 wraz z dowodami wpłat podatku VAT, potwierdzone datowaną pieczatką US lub nadaniem listu poleconego lub Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą (brak wpłaty podatku w danym miesiącu oznacza brak dochodu w tym okresie) suma kwot (pola 45) / min. 3 X wsp. rodz. działalności = dochód netto (współczynniki: handel=10%, usługi=35%, handel+usługi oraz produkcja=15%
Ewidencja Przychodów (wydruk z pozycjami dochodowymi) oraz dowody potwierdzające wpłatę 3 ostatnich zaliczek na podatek dochodowy do US (brak wpłaty podatku w danym miesiącu oznacza brak dochodu w tym okresie) przychód za ostatnie 3 m-ce / 3 X wsp. rodz. działalności = dochód netto (współczynniki: handel=10%, usługi=35%, handel+usługi oraz produkcja=15%
decyzja US o przyznaniu karty podatkowej z określoną wysokością należnego podatku (stanowi podstawę do kalkulacji dochodu w bieżącym roku kalendarzowym) kwota miesięcznego podatku X 7 = dochód netto

 

Gospodarstwo rolne
Rodzaj źródła dochodu Dokumenty akceptowane Dokument dołączony
do Umowy o kredyt
Wysokość dochodów miesięcznych
(sposób wyliczenia)
 • prowadzenie gospodarstwa rolnego
zaświadczenie z Urzędu Gminy o dochodach z gospodarki rolnej oryginał roczny dochód netto / oryginał 12 m = dochód netto
   
               

 

 

 

 

 
koniec

PROMOCJA RATY 0%

 

  WSZELKIE ZNAKI TOWAROWE ZOSTAŁY UŻYTE JEDYNIE W CELACH INFORMACYJNYCH I NALEŻĄ DO ICH PRAWOWITYCH WŁAŚCICIELI.
POMIMO DOŁOŻENIA WSZELKICH STARAŃ NIE GWARANTUJEMY ŻE PUBLIKOWANE DANE TECHNICZNE NIE ZAWIERAJĄ BRAKÓW LUB BŁĘDÓW.
PONIEWAŻ EW. BŁĘDNE OPISY NIE MOGĄ JEDNAK BYĆ PODSTAWĄ DO ROSZCZEŃ - W PRZYP. WĄTPLIWOŚCI ZALECAMY KONTAKT Z DZIAŁEM HANDLOWYM PRZED PODJĘCIEM DECYZJI O ZAKUPIE.
PODANE CENY NIE STANOWIĄ OFERTY W ROZUMIENIU KODEKSU HANDLOWEGO. ZASTRZEGAMY SOBIE MOŻLIWOŚĆ ZMIANY CEN BEZ POWIADOMIENIA. ILOŚĆ PRODUKTÓW OGRANICZONA.
(C) HST COMPUTERS 2010